Montfort 27 ของเรา > ห้องนั่งเล่น ไว้อู้ม่วน จวนหัว ประสาหมู่เฮา

โปรแกรมเมนูอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน

(1/1)

Chat601:
ขอประชาสัมพันธ์ของฟรีและดีหน่อยนะ
ใครมีญาติหรือคนรู้จัก หรือพบเห็นโรงเรียนใดน่ามีโปรแกรมนี้ไว้ ก็ช่วยกันแนะนำให้เขาหน่อย


โปรแกรมเมนูอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน

รายละเอียด :  เด็กที่อยู่ในวัยเรียน ต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน ร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละช่วงวัย เด็กจะสามารถเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่เต็มศักยภาพทั้งร่างกายและสมอง

อาหารมื้อกลางวันเป็นอาหารมื้อสำคัญสำหรับเด็กวัยเรียน เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโปรแกรมการจัดอาหารกลางวัน ในรูปแบบของโปรแกรมใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรมแกรมดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน สามารถจัดเมนูหมุนเวียนที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนตรงตามเป้าหมายจากตำรับอาหารที่สถาบันวิจัยโภชนาการได้จัดปรับปริมาณอาหารต่อคนต่อมื้อไว้แล้ว

ดาวน์โหลดได้โลด http://www.trf.or.th/download/search.asp?lunchdetail=โปรแกรมเมนูอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version